Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 89
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 13h00 : 22/09/202313h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHBản Muổi 2-100kVATBA Bản Muổi 2119PA1003Điện Lực Lục Yên
2 8h30 : 22/09/20239h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHKhe Phay-100kVATBA Khe Phay140PA1003Điện Lực Lục Yên
3 9h45 : 22/09/202310h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHRẻo Nác-180kVATBA Rẻo Nác238PA1003Điện Lực Lục Yên
4 15h00 : 22/09/202315h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHKhiểng Khun-100kVATBA Khiểng Khun184PA1003Điện Lực Lục Yên
5 7h15 : 22/09/20238h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHThôn 18 Minh XuânTBA Thôn 18 Minh Xuân193PA1003Điện Lực Lục Yên
6 9h45 : 22/09/202310h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHUB Mai Sơn-320kVATBA UB Mai Sơn352PA1003Điện Lực Lục Yên
7 15h00 : 22/09/202315h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHUB Khánh Thiện-250kVATBA UB Khánh Thiện189PA1003Điện Lực Lục Yên
8 10h45 : 22/09/202311h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHThôn Co-100kVATBA Thôn Co130PA1003Điện Lực Lục Yên
9 8h30 : 22/09/20239h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHNậm Chắn-100kVATBA Nậm Chắn94PA1003Điện Lực Lục Yên
10 16h00 : 22/09/202316h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHHua Tông-100kVATBA Hua Tông136PA1003Điện Lực Lục Yên
11 10h45 : 22/09/202311h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHBản Lẹng-180kVATBA Bản lẹng76PA1003Điện Lực Lục Yên
12 6h00 : 22/09/20237h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHThooc Phưa-250kVATBA Thooc Phưa166PA1003Điện Lực Lục Yên
13 13h00 : 22/09/202313h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHLũng Cọ Tân Phượng-50kVATBA Lũng Cọ TP88PA1003Điện Lực Lục Yên
14 8h15 : 22/09/20239h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHThôn 19 Minh Xuân-180kVATBA Thôn 19 Minh Xuân183PA1003Điện Lực Lục Yên
15 14h00 : 22/09/202314h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHTạng Tát-75kVATBA Tạng Tát105PA1003Điện Lực Lục Yên
16 14h00 : 22/09/202314h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHKhe Pháo-100kVATBA Khe Pháo236PA1003Điện Lực Lục Yên
17 6h00 : 22/09/20237h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHSơn Thượng 1-100kVATBA Sơn Thượng 1150PA1003Điện Lực Lục Yên
18 9h00 : 22/09/202311h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBAHương Trà - 250kVATBA Hương Trà (KH)1PA1003Điện Lực Lục Yên
19 13h00 : 22/09/202313h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHLàng Dầu-180kVATBA Làng Dầu303PA1003Điện Lực Lục Yên
20 17h00 : 22/09/202317h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHNà Tông-180kVATBA Nà Tông172PA1003Điện Lực Lục Yên
21 7h15 : 22/09/20238h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHHin Lạn B-180kVATBA Hin Lạn B241PA1003Điện Lực Lục Yên
22 7h00 : 22/09/202310h30 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHTông Cại-180kVATBA Tông Cại307PA1003Điện Lực Lục Yên
23 6h00 : 22/09/20237h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHUB Lâm Thượng-160kVATBA UB Lâm Thượng296PA1003Điện Lực Lục Yên
24 7h15 : 22/09/20238h15 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHSơn Thượng 2-100kVATBA Sơn Thượng 2102PA1003Điện Lực Lục Yên
25 13h00 : 22/09/202313h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHBản Muổi-180kVATBA Bản Muổi187PA1003Điện Lực Lục Yên
26 15h00 : 22/09/202315h45 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp nhận nguồn từ ĐZ 377E12.22 - NKHNậm Trọi-180kVATBA Nậm Trọi304PA1003Điện Lực Lục Yên
27 7h00 : 22/09/202311h00 : 22/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 973 T 12-4(NKH)Đấu nối cáp xuất tuyến vào tủ PPAN THỊNH 1 (250)DCL TBA193PA1007Điện Lực Văn Yên
28 5h30 : 23/09/20236h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn cấp phục vụ công tác trên ĐZ 374E12.1LDA374-E12.1-67-18_2-19-19 MC 374/13 Giới PhiênĐZ sau MC 374/13 Giới Phiên2879PA1001Điện lực TP Yên Bái
29 5h30 : 23/09/20238h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo ĐZ tại VT 47 và 56 ĐZ 374E12.1 phục vụ công tác lắp đặt MBA 7500kVA 35/22kV tại Trạm T12.10 Âu LâuLDA374-E12.1ĐZ sau DCL 374-7 E12.1 đến DPT 374-7/69 Âu Lâu, đến DCL 374-7/67-16 Tây cầu ĐZ 374E12.11981PA1001Điện lực TP Yên Bái
30 6h30 : 23/09/202311h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo, hạ, chuyển cột điện hạ thế và hệ thống dây dẫn, công tơ đo đếm, cáp ra khách hàng và cáp thông tin sang vị trí mớiTBA Tây CầuTBA Tây cầu1PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 5h30 : 23/09/202312h30 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL Trấn Yên Thay thế MC Recloser, tủ điều khiển bằng MC Recloser, tủ điều khiển mới tại Trạm cắt 374 Z5 Vần, Thay cột, sang dây lấy độ võng các VT cột 28, 46, 50, tại KC 67 sang 68 dựng 01 cột mới giữa khoảng (67A) ĐZ 374 E12.1 PĐ Vần. ĐZ sau CDPT 01-1 Vân Hội lắp chụp tại VT cột 12, thay cột VT cột 13 để nâng độ võng KC 12 sang 13 , Bảo dưỡng DCL 374-7/24-55-1 Việt Hồng (MC Việt Hồng), thay sứ vỡ tán tại VT cột 02-6 ĐZ 374 E12.1 sau CDPT 01-1 Vân Hội, bảo dưỡng DCL đầu TBA Đồng Phú Việt CườngLDA374-E12.1-67-18_2-19ĐZ sau LBS 374-7/67-16 Tây Cầu đến MC 374/13 Giới phiên4752PA1001Điện lực TP Yên Bái
32 5h30 : 23/09/20236h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phục vụ công tác SCL thay thế MC Recloser, tủ điều khiển bằng MC Recloser, tủ điều khiển mới đảm bảo tiêu chuẩn vận hành tại Trạm cắt 37Z5 VầnMC 374/67-25 Bảo HưngĐZ 374 E12.1 từ sau MC 374/67-25 Bảo Hưng1292PA1002Điện Lực Trấn Yên
33 14h00 : 23/09/202318h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha giảm lệch pha giờ cao điểm, thay chì SI - NKHUB Minh Chuẩn 100kVATBA UB Minh Chuẩn163PA1003Điện Lực Lục Yên
34 7h30 : 23/09/202311h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha phụ tải - NKHMinh Tiến 5-100kVATBA Minh Tiến 5126PA1003Điện Lực Lục Yên
35 8h00 : 23/09/202312h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha giảm lệch pha giờ cao điểm, thay chì SI - NKHThôn 3 An Lạc 160kVATBA Thôn 3 An Lạc195PA1003Điện Lực Lục Yên
36 15h00 : 23/09/202316h00 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBACHIẾU SÁNG 3 100Cắt điện hoàn toàn TBA Chiếu Sáng 32PA1004Điện lực Yên Bình
37 7h00 : 23/09/202311h20 : 23/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 371 E12.21(NKH)Đấu nối ĐZ 0,4kV mới sau di chuyển vào các AB nhánh trong tủ phân phối hạ thế.ĐẦU CẦUFCO TBA210PA1007Điện Lực Văn Yên
38 12h00 : 24/09/202316h00 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo ĐZ 22kV tại VT 45-23-2 ĐZ 476E12.1 sau MC 476/45-22 Âu Lâu; Tách lèo ĐZ 22kV tại VT 45-24 ĐZ 476E12.1 sau MC 476/45-22 Âu Lâu phục vụ thử thứ tự phaLDA476-E12.1-45-22ĐZ sau DCL 476-7/45-22-1 Âu Lâu đến DPT 476-7/45-59 Vườn Hoa ĐZ 476E12.13803PA1001Điện lực TP Yên Bái
39 13h30 : 24/09/202314h00 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển kết dây sau công tác đấu lèo 47, 56 ĐZ 374E12.1LDA374-E12.1-67-18_2-19 LBS Tây CầuĐZ sau LBS 374-7/67-16 Tây Cầu, (bao gồm PĐ Giới Phiên, Vần, Bảo Hưng)8923PA1001Điện lực TP Yên Bái
40 12h00 : 24/09/202314h00 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu lèo ĐZ tại VT 47 và 56 ĐZ 374E12.1sau công tác lắp đặt MBA 7500kVA 35/22kV tại Trạm T12.10 Âu LâuLDA374-E12.1ĐZ sau DCL 374-7 E12.1 đến DPT 374-7/69 Âu Lâu, đến DCL 374-7/67-16 Tây cầu ĐZ 374E12.11981PA1001Điện lực TP Yên Bái
41 6h00 : 24/09/202312h30 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty TNHH MTV IEC-I kết hợp công tác: Lắp chụp đầu cột thay xà, thay cột dây dẫn nâng độ võng KC 22 sang 23 ĐZ 372 E12.1 PĐ Hoà Cuông. ĐL Trấn Yên kết hợp công tác: Thay sứ vỡ tán (sứ chuỗi) trên ĐZ tại VT cột 137-55 (NR Hoà Cuông)CDPT 02-1 Hoà CuôngĐZ 372 E12.1 PĐ Hoà Cuông891PA1002Điện Lực Trấn Yên
42 7h00 : 24/09/202317h30 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty TNHH MTV IEC-I công tác: Thay cột, dây dẫn, xà sứ, từ cột 177-1 đến cột 02 ĐZ 372 E12.1 NR Gỗ Quy Mông Lắp đặt 01 bộ LBS và phụ kiện tại VT cột 01 NR Gỗ Quy Mông (thay thế CDPĐ 01-1 Gỗ Quy Mông)Cột tách lèo 177 ĐZ 372 E12.1 NR Gỗ Quy MôngĐZ 372 E12.1 NR gỗ Quy Mông299PA1002Điện Lực Trấn Yên
43 6h00 : 24/09/202312h30 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Công ty CPĐTPTNL Á Châu công tác thay thế MC Recloser, tủ điều khiển bằng MC Recloser, tủ điều khiển mới đảm bảo tiêu chuẩn vận hành tại Trạm cắt 37Z1 Trấn Yên ĐZ 372 E12.1. Công ty TNHHMTV IEC-I kết hợp công tác Thay thế cột dây dẫn, xà sứ, dây cgoongs sét, nâng độ võng từ VT cột 124 đến 128 ĐZ 372 E12.1. ĐL Trấn Yên công tác thay DCL đầu TBA Cổ Phúc 3, Cổ Phúc 4 (PS)DPT 372-7/114 Nga QuánĐZ 372 E12.1 từ DPT 372-7/114 Nga Quán đến MC 372 Z1 Trấn Yên3490PA1002Điện Lực Trấn Yên
44 16h00 : 24/09/202317h30 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty TNHH MTV IEC-I kết hợp công tác: Đấu lèo 3 pha tại VT cột 177 ĐZ 372 E12.1 NR Gỗ Quy Mông sau công tácDPT 372-7/187 Đào ThịnhĐZ 372 E12.1 E12.1 từ sau DPT 372-7/187 ĐT đến MC 372 Z1 Trấn Yên2513PA1002Điện Lực Trấn Yên
45 6h00 : 24/09/202312h30 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Công ty CPĐTPTNL Á Châu công tác thay thế MC Recloser, tủ điều khiển bằng MC Recloser, tủ điều khiển mới đảm bảo tiêu chuẩn vận hành tại Trạm cắt 37Z1 Trấn Yên ĐZ 372 E12.1. ĐLTY công tác đấu lại tiếp địa ngọn cột các VT 147, 148, bổ xung ghíp tại các VT 137, 147, 154, 177, 179 ĐZ 372 E12.1(PS)DPT 372-7/187 Đào ThịnhĐZ 372 E12.1 từ DPT 372-7/187 Đào Thịnh đến MC 372 Z1 Trấn Yên1921PA1002Điện Lực Trấn Yên
46 7h00 : 24/09/202317h00 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA376-E29.2***Trục chính Phân đoạn Mường Kim - Púng LuôngĐZ 376E29.2 PĐ Mù Cang Chải8219PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
47 7h00 : 24/09/202316h30 : 24/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 371 E12.21(NKH)Di chuyển ĐZ 0,4kV và hòm công tơ .ĐẦU CẦULộ 2147PA1007Điện Lực Văn Yên
48 8h00 : 25/09/202312h30 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SSCTX Công tác chỉnh trang 5S(PS)TBA SH Z183TBA SH Z 183555PA1002Điện Lực Trấn Yên
49 7h00 : 25/09/202311h00 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha phụ tải, - NKHThôn 2 Mường Lai-100kVATBA Thôn 2 Mường Lai185PA1003Điện Lực Lục Yên
50 13h30 : 25/09/202316h30 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha phụ tải, - NKHNà Khoang-100kVATBA Nà Khoang116PA1003Điện Lực Lục Yên
51 15h30 : 25/09/202316h30 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ KH Trung tâm y tế huyện Yên BìnhLộ 1 TBA Bệnh ViệnCắt điện Lộ 1 TBA Bệnh Viện2PA1004Điện lực Yên Bình
52 7h30 : 25/09/202311h30 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 373 E12.21(NKH) Luân chuyển MBA từ 180kVA xuống 100kVAKHE QUYỀNFCO54PA1007Điện Lực Văn Yên
53 9h00 : 25/09/202311h00 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 371 E12.21(NKH)Thay công tơ đo đếm định kỳ TBA chuyên dùngTĐ NÀ HẨU 1DCL1PA1007Điện Lực Văn Yên
54 9h00 : 25/09/202310h30 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 373 E12.21(NKH) Luân chuyển nâng công suất MBA từ 100kVA lên 180kVATHÔN 13 LÂM GIANGFCO68PA1007Điện Lực Văn Yên
55 13h30 : 25/09/202314h30 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 371 E12.21(NKH)Thay công tơ đo đếm định kỳ TBAỦY BAN MỎ VÀNGDCL104PA1007Điện Lực Văn Yên
56 15h00 : 25/09/202316h00 : 25/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 371 E12.21(NKH)Thay công tơ đo đếm định kỳ TBATHÔN 2 MỎ VÀNGDCL70PA1007Điện Lực Văn Yên
57 6h30 : 26/09/202311h00 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo, hạ, chuyển đoạn đường dây hạ thế và hệ thống công tơ đo đếm, cáp ra khách hàng sang vị trí mớiLương Thịnh 3 250kVA-10/0.4kVĐZ 0,4 kV Lộ 2 thuộc TBA Lương Thịnh 316PA1001Điện lực TP Yên Bái
58 13h30 : 26/09/202316h00 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : chuyển ĐZ 0.4 kv lên cột mới xây dựngTổ 6 phường Yên NinhTBA Tổ 6 phường Yên Ninh99PA1001Điện lực TP Yên Bái
59 0h00 : 26/09/202311h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCTX công tác kéo bổ xung dây dẫn từ VT cột 29-2 đến 29-6 (PS)TBA Nhà thờ Bảo Hưng ĐZ 374 E12.1ĐZ 0,4 kV lộ 2 TBA Nhà thờ Bảo Hưng31PA1002Điện Lực Trấn Yên
60 14h30 : 26/09/202316h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHỊNH ĐẠT XANH -400TBA THỊNH ĐẠT XANH ĐZ 374E12.21PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
61 9h00 : 26/09/202315h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA374-E12.2-115-24***PĐ Tà LànhSau CDPĐ 02-1 Tà Lành ĐZ 374E12.2162PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
62 7h00 : 26/09/20237h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt theo đề nghị Của Thủy Điện Ngòi Hút (TĐ Ngòi Hút 1 chặt dọn, phát quang hành lang) ĐLVY chuyển cấp 373 E12.21 Cho 372 E12.2CDPĐ 01-1 Ngòi Hút 1Từ sau CDPĐ 01-1 Ngòi Hút 13003PA1007Điện Lực Văn Yên
63 15h00 : 26/09/202315h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết dây cơ bản sau khi (TĐ Ngòi Hút 1 chặt dọn, phát quang hành lang)CDPĐ 01-1 Ngòi Hút 1Từ sau CDPĐ 01-1 Ngòi Hút 13003PA1007Điện Lực Văn Yên
64 7h00 : 26/09/20237h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp 373 E12.21 cho 372 E12.2 để TĐ Ngòi Hút 1 chặt dọn, phát quang hành lang ĐZ của KH)MC 373/162-6 Xuân TầmMC 373/162-6 Xuân Tầm939PA1007Điện Lực Văn Yên
65 15h00 : 26/09/202315h30 : 26/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về kết dây cơ bản sau khi (TĐ Ngòi Hút 1 chặt dọn, phát quang hành lang)MC 373/162-6 Xuân TầmMC 373/162-6 Xuân Tầm939PA1007Điện Lực Văn Yên
66 7h30 : 27/09/20239h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khăc phục tồn tạiTBA Lê Lợi 2TBA Lê Lợi 2201PA1001Điện lực TP Yên Bái
67 7h30 : 27/09/202312h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện việc vệ sinh Công nghiệp, thí nghiệm định kỳ ĐZ 35kV và TBA Giấy Âu Lâu.Giấy Âu Lâu 320kVA-35/0.4kVTBA Giấy Âu Lâu.1PA1001Điện lực TP Yên Bái
68 7h30 : 27/09/202312h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác chỉnh trang 5S TBA Minh Đức(PS)TBA Minh ĐứcTBA Minh Đức215PA1002Điện Lực Trấn Yên
69 8h00 : 27/09/202311h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha phụ tải, thay dây chì SI - NKHTrường Học Phúc Lợi 100kVATBA Trường Học Phúc Lợi160PA1003Điện Lực Lục Yên
70 8h00 : 27/09/202311h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý TX , cân pha phụ tải, thay dây chì SI - NKHLàng São 100kVATBA Làng São162PA1003Điện Lực Lục Yên
71 8h00 : 27/09/202310h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA377-E12.8-124***Nhánh rẽ TBA trung tâm Chấn ThịnhĐZ 377 E12.8 sau DPT 377-7/96 Chấn Thịnh1568PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
72 13h30 : 27/09/202315h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN BỒ - 100TBA Thôn Bồ ĐZ 371E12.8125PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
73 8h00 : 27/09/20239h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN PẰN - 250TBA Bản Pằn ĐZ 374E12.2314PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
74 7h30 : 27/09/202312h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA379-E12.2***Xuất Tuyến 379-E12.2ĐZ379 E12.2 đền DPT 379-7/46 Thạch Lương1219PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
75 7h30 : 27/09/20238h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA379-E12.2***Xuất Tuyến 379-E12.2ĐZ 379E12.2 sau DPT 379-7/46 Thach Lương5010PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
76 12h00 : 27/09/202312h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA375-E12.2-36***PĐ Phúc SơnĐZ 375E12.2 sau MC 375Z1 Phúc Sơn3466PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
77 12h00 : 27/09/202312h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA379-E12.2***Xuất Tuyến 379-E12.2ĐZ 379E12.2 sau DPT 379-7/46 Thach Lương5010PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
78 7h30 : 27/09/20238h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA375-E12.2-36***PĐ Phúc SơnĐZ 375E12.2 sau MC 375Z1 Phúc Sơn3466PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
79 15h30 : 27/09/202316h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TI tổng, VSCN, cân pha phụ tải, xử lý tồn tại trên đường dây 0,4kVMù Cái HồTBA Mù Cái Hồ lộ 374 E12.277PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
80 10h00 : 27/09/202311h30 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TI tổng, VSCN, cân pha phụ tải, xử lý tồn tại trên đường dây 0,4kVTà Chí CaoTBA Tà Chí Cao lộ 374 E12.247PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
81 13h30 : 27/09/202315h00 : 27/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnQUĂN 4 - 100TBA Quăn 4 ĐZ 374E12.2169PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
82 9h00 : 28/09/202311h00 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : khắc phục tồn tại sau kiểm traTBA Hào Gia 2TBA HÀO GIA 2163PA1001Điện lực TP Yên Bái
83 7h30 : 28/09/20238h30 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt TBA K6 F để khắc phục các tồn tạiTBA K6FTBA K6 F64PA1001Điện lực TP Yên Bái
84 9h30 : 28/09/202311h00 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCHÙA TRÚC LÂM - 100TBA Chùa Trúc Lâm ĐZ 374E12.2106PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
85 8h00 : 28/09/202311h30 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN TẠO -180TBA Bản Tạo ĐZ 373E12.2247PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
86 16h00 : 28/09/202318h00 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sữa chữa lưới điệnNGHĨA LỢI 1 - 250Khu 1 xã Nghĩa Lợi thị xã Nghĩa Lộ468PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
87 8h30 : 28/09/202314h00 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNẬM CƯỜM - 100TBA Nậm Cướm lộ 374 E12.2248PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
88 8h00 : 28/09/20239h30 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCHÈ VIỆT CHUNG - 180TBA Chè Việt Trung FFZ 377E12.81PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
89 7h30 : 28/09/202314h00 : 28/09/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCHÈ LIÊN SƠN - 320TBA Chè Liên Sơn Đz 374E12.288PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Top  |  Home