Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, December 8, 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI

QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP ĐIỆN

            PCYB

 

 

I – ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT:

1. Giấy đề nghị mua điện.

2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện. Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà;

- Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);

- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Trường hợp Khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã sở tại.

II - ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN PHỤC VỤ NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT:

1. Giấy đề nghị mua điện

2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện. Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau:

          - Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

          - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;

          - Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

          - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm.

Trường hợp Khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã sở tại.

3. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có thể là một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện;

- Giấy phép đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị;

4. 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.

 

 Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có TBA riêng hoặc không có TBA riêng nhưng có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI

QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP ĐIỆN

            PCYB

 

 

I – ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT:

1. Giấy đề nghị mua điện.

2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện. Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà;

- Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);

- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

Trường hợp Khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã sở tại.

II - ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN PHỤC VỤ NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT:

1. Giấy đề nghị mua điện

2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện. Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau:

          - Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú;

          - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà;

          - Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;

          - Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm.

Trường hợp Khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã sở tại.

3. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có thể là một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện;

- Giấy phép đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị;

4. 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.

 

 Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có TBA riêng hoặc không có TBA riêng nhưng có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện

Top  |  Home