Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 30, 2022
 
Hướng dẫn triển khai Tài liệu Văn hóa EVN và công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2022
 
2022-09-14 21:25:34

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Công văn số 4921/EVN-TCN về việc Hướng dẫn các đơn vị triển khai Tài liệu Văn hóa EVN và công tác văn hóa doanh nghiệp (VHDN) trong 4 tháng cuối năm 2022.

 

Tài liệu văn hóa EVN mới được ban hành tại Quyết định số 1056/QĐ-EVN

Ngày 15/7/2022, EVN đã ban hành Tài liệu Văn hóa EVN tại Quyết định số 1056/QĐ-EVN (thay thế Tài liệu Văn hóa EVN ban hành theo Quyết định số 1314/QĐ-EVN ngày 09/12/2009).

Để triển khai tốt Tài liệu Văn hóa EVN mới ban hành, Tập đoàn đã giao Ban Truyền thông EVN thực hiện phổ biến, tuyên truyền Tài liệu Văn hoá EVN trong toàn Tập đoàn trên các kênh truyền thông nội bộ và các trang mạng xã hội của EVN, đồng thời các đơn vị phổ biến, tuyên truyền Tài liệu Văn hoá EVN đến người lao động trong đơn vị thông qua các kênh truyền thông nội bộ và các trang mạng xã hội của đơn vị. 

EVN cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện tài liệu VHDN của đơn vị trên cơ sở Tài liệu Văn hóa EVN, Bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVN (ban hành trong thời gian tới), sao cho phù hợp, đảm bảo các nguyên tắc: Tài liệu VHDN của đơn vị cần lấy hệ giá trị văn hóa EVN làm nền tảng, trong đó áp dụng thống nhất 05 giá trị cốt lõi trong Tài liệu Văn hóa EVN trong toàn Tập đoàn; Quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị là tài liệu triển khai thực thi VHDN, hướng dẫn thực thi hệ giá trị văn hóa EVN/đơn vị đến từng mối quan hệ ứng xử của tổ chức và cá nhân trong đơn vị, phù hợp với Bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVN.

Tập đoàn nhấn mạnh việc sử dụng thống nhất khẩu hiệu “EVN Thắp sáng niềm tin” trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (chung cho cả các công ty con của EVN), đảm bảo tính xuyên suốt, thực thi đầy đủ hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức trong văn hóa ứng xử, các quy tắc giao tiếp ứng xử trong toàn Tập đoàn, đồng thời phù hợp với chiến lược xây dựng và quản trị thương hiệu EVN.

Việc sử dụng khẩu hiệu trong các ứng dụng thương hiệu thực hiện theo quy định tại Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 971/QĐ-EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ngày 29/7/2021 của Tổng giám đốc EVN và các văn bản hướng dẫn.

Về công tác văn hóa doanh nghiệp (VHDN) trong 4 tháng cuối năm 2022, EVN dự kiến sẽ hoàn thiện, trình Hội đồng thành viên EVN thông qua Bộ quy tắc ứng xử Văn hoá EVN theo Nghị quyết số 329/NQ-HĐTV ngày 08/7/2022. Bên cạnh đó, EVN sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thực thi VHDN giai đoạn 2016-2021, và triển khai kế hoạch VHDN EVN giai đoạn 2022-2025. 

Công tác truyền thông nội bộ tổng thể về VHDN cũng cần được đẩy mạnh thực hiện để tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các nội dung văn hóa quan trọng của EVN, lan toả mạnh mẽ các giá trị văn hoá EVN đến từng nhóm đối tượng cụ thể ở các lĩnh vực liên quan (kết hợp với truyền thông về thương hiệu EVN).

Ngoài ra, EVN, đơn vị cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn các nội dung Tài liệu Văn hóa EVN cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người lao động; Xây dựng các bài giảng E-learning về các nội dung trong Tài liệu Văn hoá EVN; Xây dựng chương trình và triển khai các khoá đào tạo chuyên sâu về VHDN (phong cách lãnh đạo EVN; văn hoá số; văn hoá học tập và đổi mới sáng tạo;…) cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý và CBCNV. 

Đặc biệt, tập đoàn sẽ triển khai chuyển đổi số công tác quản trị VHDN thông qua hệ thống phần mềm quản trị và thực thi Văn hoá EVN theo Kế hoạch tại Quyết định 829, đồng thời ban hành tiêu chí và chấm điểm nội dung thực hiện VHDN năm 2022; kết quả được đưa vào chấm điểm thi đua năm 2022 các đơn vị của EVN. Các tổng công ty xây dựng tiêu chí và chấm điểm thực hiện VHDN năm 2022 cho các đơn vị thành viên tổng công ty, phù hợp với tiêu chí của EVN và đặc thù của tổng công ty.

Xem đầy đủ nội dung:

- Công văn số 4921/EVN-TCN tại đây

- Phụ lục Kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp các tháng cuối năm 2022 tại đây

- Tiêu chí chấm điểm Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2022 tại đây

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home