Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, March 29, 2023
 
Bộ quy trình dịch vụ khách hàng
 
2019-09-04 10:58:35

 

 

BỘ QUY TRÌNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

2599/QĐ-EVNNPC

30/08/2017

Quy định chăm sóc và đánh giá sự hài lòng khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

1723/QĐ-PCYB

26/10/2017

Quy trình theo dỗi thu nộp, đối chiếu quyết toán, tiền điện, tiền công suất phản kháng

Công ty Điện lực Yên Bái

495/QĐ-PCYB

20/04/2018

Quy trình cấp điện cho khách hàng xây dựng TBA chuyên dùng

Công ty Điện lực Yên Bái

707/QĐ-PCYB

08/4/2019

Quy trình theo dõi và đo lường dịch vụ chăm sóc khách hàng

Công ty Điện lực Yên Bái

 

 

 
Top  |  Home