Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, March 24, 2018

 

     

 

     

Công ty Điện lực Yên Bái: Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn lao động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 "Hôm nay tôi sống xanh hơn – Go more green" là thông điệp Giờ Trái Đất năm 2018
Công ty Điện lực Yên Bái: Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn lao động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 "Hôm nay tôi sống xanh hơn – Go more green" là thông điệp Giờ Trái Đất năm 2018
Công ty Điện lực Yên Bái: Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn lao động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 "Hôm nay tôi sống xanh hơn – Go more green" là thông điệp Giờ Trái Đất năm 2018
Công ty Điện lực Yên Bái: Tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn lao động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 "Hôm nay tôi sống xanh hơn – Go more green" là thông điệp Giờ Trái Đất năm 2018

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

 

 

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

 

 

Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017 PCYB: Coi trọng công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017 PCYB: Coi trọng công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home