Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, September 25, 2016
Công ty Điện lực Yên Bái tập huấn đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng Tháng 8, điện thương phẩm tăng 11,04% so cùng kỳ năm 2015
Công ty Điện lực Yên Bái tập huấn đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng Tháng 8, điện thương phẩm tăng 11,04% so cùng kỳ năm 2015
Công ty Điện lực Yên Bái tập huấn đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng Tháng 8, điện thương phẩm tăng 11,04% so cùng kỳ năm 2015
Công ty Điện lực Yên Bái tập huấn đào tạo kỹ năng giao tiếp khách hàng Tháng 8, điện thương phẩm tăng 11,04% so cùng kỳ năm 2015
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Huấn luyện thao tác trên đường dây trung áp đang mang điện bằng kẹp đấu dây hotline.
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Huấn luyện thao tác trên đường dây trung áp đang mang điện bằng kẹp đấu dây hotline.

CHÙM PHÓNG SỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG LAO ĐỘNG GIỎI, CHÂN DUNG THỢ GIỎI-NPC

 

 

Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 

 

Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home