Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, October 27, 2016
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức hội thi nữ công gia chánh chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng Công ty V/v: Phát động phong trào thi đua nước rút“Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV và cả năm 2016”
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức hội thi nữ công gia chánh chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng Công ty V/v: Phát động phong trào thi đua nước rút“Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV và cả năm 2016”
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức hội thi nữ công gia chánh chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng Công ty V/v: Phát động phong trào thi đua nước rút“Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV và cả năm 2016”
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức hội thi nữ công gia chánh chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng Công ty V/v: Phát động phong trào thi đua nước rút“Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao quý IV và cả năm 2016”
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Công ty Điện lực Yên Bái chú trong công tác thí nghiệm định kì Thiết bị điện trên lưới điện đang vận hành.
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Công ty Điện lực Yên Bái chú trong công tác thí nghiệm định kì Thiết bị điện trên lưới điện đang vận hành.

 


 

 

Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 

 

Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home