Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, September 30, 2020

     

Thật tiện lợi khi khách hàng sử dụng điện khai thác các dịch vụ điện qua ứng dụng Zalo Thi đua yêu nước - động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
Thật tiện lợi khi khách hàng sử dụng điện khai thác các dịch vụ điện qua ứng dụng Zalo Thi đua yêu nước - động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
Thật tiện lợi khi khách hàng sử dụng điện khai thác các dịch vụ điện qua ứng dụng Zalo Thi đua yêu nước - động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
Thật tiện lợi khi khách hàng sử dụng điện khai thác các dịch vụ điện qua ứng dụng Zalo Thi đua yêu nước - động lực để EVN hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home