Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, January 22, 2021

     

     

PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn Điện khí hoá nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn Điện khí hoá nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn Điện khí hoá nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn Điện khí hoá nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2021
Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2021
Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 Sử dụng camera nhiệt: Nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra lưới điện
Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 Sử dụng camera nhiệt: Nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra lưới điện
Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2021 của Điện lực Trấn Yên Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức sinh nhật cho cán bộ công nhân viên
Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2021 của Điện lực Trấn Yên Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức sinh nhật cho cán bộ công nhân viên

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home