Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, March 3, 2021

     

Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn Góp phần đẩy lùi tai nạn trong lao động sản xuất kinh doanh EVN miền Bắc khuyến khích giao dịch điện tử ít giao tiếp để đối phó dịch Covid-19
Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn Góp phần đẩy lùi tai nạn trong lao động sản xuất kinh doanh EVN miền Bắc khuyến khích giao dịch điện tử ít giao tiếp để đối phó dịch Covid-19
Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn Góp phần đẩy lùi tai nạn trong lao động sản xuất kinh doanh EVN miền Bắc khuyến khích giao dịch điện tử ít giao tiếp để đối phó dịch Covid-19
Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn Góp phần đẩy lùi tai nạn trong lao động sản xuất kinh doanh EVN miền Bắc khuyến khích giao dịch điện tử ít giao tiếp để đối phó dịch Covid-19

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh năm 2021
Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh năm 2021
Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 Sử dụng camera nhiệt: Nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra lưới điện
Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 Sử dụng camera nhiệt: Nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra lưới điện

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home